معرفی

مشخصات فردی

سعید جهانیان

نام - نام خانوادگی : سعید   جهانیان

پست الکترونیکی : s_jahaninan@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : روانشناسی بالینی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : واحد رودهن

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : روانشناسی شخصیت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : واحد کرج

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روانشناسی سلامت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد کرج

سوابق اجرایی

  • مدیر مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور - پرند
  • مدیر گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور - پرند
  • مدیر مرکز خدمات روانشناسی ومشاوره آراما
  • ریاست مرکزمشاوره و راهنمابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

  • عضو انجمن روانشناسان امریکا
  • عضو سازمان نظام روانشناسی ومشاوره کشور


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : روانشناسی ومشاوره

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : ریاست مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1394-7-1

سعید جهانیان
سعید جهانیان

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^